Kirjailijakalenterin kansikuva


Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sor­mem­me on ajan her­mol­la ja olem­me maail­mas­sa mu­ka­na.


Yh­dis­tyk­sem­me on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu val­ta­kun­nal­li­nen kult­tuu­riyh­dis­tys. Jä­se­nis­töm­me on yli 700 nä­kö­vam­mai­sen ja nä­ke­vän kir­ja­va jouk­ko, jo­ta yh­dis­tää pa­lo tai­tee­seen ja kult­tuu­riin.


Ku­vas­sa kun­nia­no­soi­tus suo­ma­lai­sel­le kir­jal­li­suu­del­le, yh­dis­tyk­sen Kir­jai­li­ja­ka­len­te­ri vuo­del­le 2018. Hank­ki­mal­la ka­len­te­rin verk­ko­kau­pas­tam­me tuet nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­toi­min­taa.

Mustavalkoisessa 
kuvassa on kolme symbolia, vasemmalla pyörre, keskellä oikealle osoittava nuoli ja oikealla aurinko. Kuvien oikealla puolella on teksti Taiteen edistämiskeskus, Centret för konstfrämjande, Arts Promotion Centre Finland

Ajan­koh­tais­ta